U 2019. godini volonteri širom svijeta podsjećaju se na to koliko je važno zalagati se za demokraciju, ljudska prava i dostojanstvo. Volontiranje samo po sebi nije vrijednost. Druge su vrijednosti one koje daju puno značenje volontiranju.

 

Postojeći društveni trendovi daju nam dobar razlog da se podsjetimo na samu bit volonterskog angažmana:

– potencijal da se demokratske vrijednosti dovedu do životnog iskustva,

– da se izgrade mostovi,

– poboljšaju naši društveni odnosi, kao susjedi, građani i kao ljudi bića.

Istodobno, 2019. godina je bila i godina nekih snažnih glasova koji su gurali ka alternativnoj budućnosti utemeljenoj na dobrobiti i uključivom rastu u kojem volontiranje može dati važan doprinos. Stoga je naša budućnost u budućnosti prihvaćati socijalnu uključenost kao jednu od glavnih vrijednosti volontiranja i više ulagati u motivaciju, obrazovanje i podršku organizacijama koje uključuju volontere kako bi istražili potencijal uključivog volontiranja. Nadalje, vrlo je važno razmišljati o stvarnom značenju solidarnosti i poticati ljude da izazivaju stereotipe, bore se protiv diskriminacije i mijenjaju postojeću percepciju onoga što oni koji su tretirani kao pasivni primatelji mogu učiniti za sebe i društvo.

Godine 2020. Europski volonterski centar ulazi s vizijom Europe u kojoj volonteri imaju središnju ulogu u izgradnji kohezivnog, održivog i uključivog društva temeljenog na solidarnosti i aktivnom građanstvu. CEV započinje s novom energijom za pružanje suradničkog liderstva pojedincima i organizacijama koje su aktivne u sferi volontiranja i civilnog društva kako bi dijelile, učile i nadahnule jedna drugu omogućujući vrijednost kvalitetnog volontiranja kao izraza aktivnog sudjelovanja, solidarnosti i europskih vrijednosti. Stvaranje novih i inovativnih odgovora na izazove poput novih lica volontiranja, povećanja pokreta korijena trave, brze digitalizacije, solidarnosti i aktivizma, prilike su za nove modele rada sa zajednicom

 

pozitiva LOGO

preuzmi